Saglasnost roditelja za prelazak preko granice

0
saglasnost za prelazak preko granice

Sve do nedavno roditeljima je glavobolju zadavalo putovanje dece van granica naše zemlje. Kako krenu sezona putovanja, praznici, raspusti i godišnji odmori, roditelji su na različitim mestima pokušavali da dobiju pouzdanu informaciju o tome da li je deci, osim važećeg pasoša, potrebna još i overena saglasnost oba roditelja kada putuju sama ili u pratnji neke druge osobe ili jednog roditelja kada putuju sa drugim roditeljem.

Praksa pokazuje da su roditelji čak i kada dobiju tačnu informaciju, a to je da naša država (Srbija) ne propisuje takvu obavezu, ipak za „zlu ne trebalo“ overavali saglasnost kod javnog beležnika, jer kako kažu bolje je da daju 360 dinara, odnosno 720 dinara, nego da na granici imaju probleme.

Takvu saglasnost je, međutim, mogla da traži samo država u koju se putuje ili kroz koju se tranzitira ali i u većini njih nije propisana obaveza posedovanja saglasnosti već je samo data kao preporuka ili se upućuje na nacionalne propise.

Propisi naše zemlje nisu predviđali takvu obavezu sve do 3. aprila 2018. god. kada je stupio na snagu Zakon o graničnoj kontroli. Ovim zakonom se po prvi put uvodi obaveznost posedovanja overene saglasnosti roditelja. Pri donošenju ovog zakona zakonodavac je nastojao da unese propise koji su u skladu sa zahtevima domaće prakse ali i obavezujućim propisima EU, odnosno Zakonikom o šengenskim granicama.

saglasnost roditelja za prelazak preko granice

Saglasnost roditelja – Šta zakon tačno predviđa?

Imajući u vidu da se iz godine u godinu povećava opasnost od zloupotrebe dece, trgovine i krijumčarenja ljudima novim zakonom je propisana obaveza graničnoj policiji da obrate posebnu pažnju kada maloletna lica prelaze državnu granicu da li putuju sama ili u pratnji drugog lica.

Zakon propisuje da prilikom prelaska državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.

Na koga se ovakvo zakonsko rešenje odnosi?

Navedena odredba se isključivo odnosi na maloletne državljane Republike Srbije, ne i na strane državljane, jer je zakonodavac imao u vidu da veliki broj maloletnih stranih državljana svakodnevno putuje i prelazi državnu granicu, te da bi uvođenje iste obaveze za maloletnike iz stranih država izazvalo mnogo problema u praksi, a postoji i pretpostavka da su isti već kontrolisani na izlazu iz svoje matične države.

Propisivanjem ovakvog načina prelaska maloletnika preko državne granice nastoji se da se preventivno deluje kako bi se sprečila zloupotreba dece. Pri tom se ova odredba ne odnosi na sve maloletnike tačnije, nisu obuhvaćeni stariji maloletnici, s obzirom na to da je kao starosna granica predviđena navršena 16. godina života.

pravila

Nove zakonske odredbe su usklađene sa Zakonom o putnim ispravama u delu u kome se predviđaju isti uslovi za overenu saglasnost i podnošenje zahteva za izdavanje putne isprave za dete jer je propisano da je potrebna saglasnost oba roditelja, ukoliko zajednički vrše roditeljsko pravo ili zakonskog zastupnika.

Naime, Zakon o putnim ispravama predviđa da zahtev za izdavanje putne isprave za maloletna lica, podnosi jedan od roditelja, uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Međutim, takođe je propisano i da će se, izuzetno, putna isprava izdati bez saglasnosti drugog roditelja, u slučaju da je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili da je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

U skladu sa navedenim, prema Zakonu o graničnoj kontroli i Zakonu o putnim ispravama saglasnost oba roditelja potrebna je ako su u braku ili ukoliko su razvedeni ali zajednički vrše roditeljsko pravo. Kada je dete povereno na samostalno vršenje rediteljskog prava jednom od roditelja zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo uz dostavljanje kopije sudske odluke o navedenom odnosno u tom slučaju je dovoljna samo overena saglasnost tog roditelja kako bi dete nesmetano putovalo van granica naše zemlje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, npr. sa školom ili srodnikom.

saglasnost

Međutim, u praksi mogu nastati nedoumice u situaciji u kojoj maloletnik mlađi od 16. godina putuje sa roditeljem koji ne vrši roditeljsko pravo. Nažalost, česti su slučajevi zloupotrebe dece upravo od strane roditelja kome dete nije povereno sudskom odlukom, posebno u slučajevima konfliktnih razvoda i dugotrajnih postupaka za poveravanje deteta na samostalno vršenje roditeljskog prava.

Iz dela zakonske norme u kojoj stoji da je saglasnost potrebna ukoliko dete putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj, može se zaključiti da takva saglasnost nije potrebna jer dete putuje sa roditeljem, međutim, u nastavku propisane norme stoj „ili zakonski zastupnik“ što bi značilo da je roditelju koji ne vrši roditeljsko pravo neophodna saglasnost drugog roditelja.

Ovakvo rešenje je u skladu sa Porodičnim zakonom kojim se isključivo uređuju odnosi roditelja i dece i vršenje roditeljskog prava i koji pored ostalog propisuje mogućnost da roditeljsko pravo vrši jedan roditelj samostalno, u kom slučaju samostalno odlučuje o svim stvarima značajnim za život deteta, izuzev o pitanjima koja bitno utiču na život deteta, kojima se smatraju naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

Dakle, da rezimiramo – u Republici Srbiji je odnedavno (tačnije od 3. aprila 2018. godine) predviđena obaveza posedovanja pismene saglasnosti roditelja za prelazak deteta preko granice naše zemlje, ukoliko ono putuje samo ili sa nekim ko mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, i to samo za decu mlađu od 16 godina, za ostale tzv. starije maloletnike je dovoljno da imaju važeću putnu ispravu odn. biometrijski pasoš.

Fotografije: Pixabay.com

POSTAVI ODGOVOR

Upišite svoj komentar
Unesite svoje ime ovde